shamiweblog.

Rare Shami Noir in Ferrari Rojo tie. (Taken with instagram)

Rare Shami Noir in Ferrari Rojo tie. (Taken with instagram)